A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Роз’яснення щодо заповнення декларацій
01 Щодо типів декларацій 02 Щодо суб’єктів декларування 03 Щодо членів сім’ї суб’єкта декларування 04 Загальні положення щодо відображення відомостей про об’єкти декларування 05 Особливості відображення відомостей про об’єкти нерухомості 06 Особливості відображення відомостей про об’єкти незавершеного будівництва 07 Особливості відображення відомостей про цінне рухоме майно (крім транспортних засобів) 08 Особливості відображення відомостей про транспортні засоби 09 Особливості відображення відомостей про цінні папери 10 Особливості відображення відомостей про корпоративні права 11 Особливості відображення відомостей про юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї 12 Особливості відображення відомостей про нематеріальні активи 13 Особливості відображення відомостей про доходи, у тому числі подарунки 14 Особливості відображення відомостей про грошові активи 15 Особливості відображення відомостей про банківські та інші фінансові установи, у яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкриті рахунки 16 Особливості відображення відомостей про фінансові зобов’язання 17 Особливості відображення відомостей про видатки та правочини суб’єкта декларування 18 Особливості відображення відомостей про роботу за сумісництвом 19 Особливості відображення відомостей про членство в організаціях та їхніх органах 20 Повідомлення про відкриття валютного рахунка 21 Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані 22 Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю

IX Особливості відображення відомостей про цінні папери

107. Які цінні папери потрібно декларувати у відповідному розділі декларації?

Детальніше

У декларації зазначаються відомості про цінні папери, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї (п. 4 ч. 1 ст. 46 Закону). До цінних паперів належать:

– акції;

– боргові цінні папери (облігації підприємств, державні облігації України, облігації місцевих позик, казначейські зобов’язання України, ощадні (депозитні) сертифікати, векселі, облігації міжнародних фінансових організацій, облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб);

– чеки;

– інвестиційні сертифікати;

– іпотечні цінні папери (іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, заставні);

– похідні цінні папери (деривативи);

– приватизаційні цінні папери (ваучери тощо);

– товаророзпорядчі цінні папери.

Цей перелік не є вичерпним, у формі декларації можна обрати варіант  «Інше» та зазначити інші цінні папери.

Перелік цінних паперів, які можуть бути у цивільному обороті в Україні, наведений у ч. 5 ст. 3 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Зазначаються лише цінні папери, що належать суб’єкту декларування або члену його сім’ї на праві власності станом на останній день звітного періоду. Якщо цінні папери суб’єкта декларування або члена його сім’ї передані в управління іншій особі, додатково зазначаються відомості про таку особу.

Службові особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єкти декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, вказують у декларації також цінні папери, які є об’єктами права власності третьої особи, якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї отримує чи має право на отримання доходу від такого об’єкта або може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об’єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним. Такі відомості не зазначаються в декларації, якщо відповідні об’єкти належать на праві власності юридичній особі, зазначеній у п. 51 ч. 1 ст. 46 Закону, та їх головним призначенням є використання у господарській діяльності такої юридичної особи (додатково див. відповідь на запитання 64 цих Роз’яснень).

108. У якому розділі декларації слід вказувати акції, що належать суб’єкту декларування або члену його сім’ї?

Детальніше

Акції зазначаються у розділі 7 «Цінні папери» декларації та не вказуються у розділах 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» та 8 «Корпоративні права» декларації.

109. Якими є правила зазначення вартості цінних паперів у декларації?

Детальніше

Вартість цінних паперів відображається відповідно до їх номінальної вартості, при цьому у декларації зазначається кількість таких цінних паперів та номінальна вартість одного цінного папера.

Казначейське зобов’язання України – державний цінний папір, що розміщується виключно на добровільних засадах серед фізичних осіб, посвідчує факт заборгованості Державного бюджету України перед власником казначейського зобов’язання України, дає власнику право на отримання грошового доходу та погашається відповідно до умов розміщення казначейських зобов’язань України. Номінальна вартість казначейських зобов’язань України може бути визначена у національній або іноземній валюті (ч. 1 ст. 11 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»).

Законодавством визначено низку цінних паперів, які не мають номінальної вартості, а посвідчують права особи на отримання грошового доходу, на одержання суми вкладу та процентів, право на виплати власнику цінного папера або посвідчують безумовне грошове зобов’язання.

Інвестиційний сертифікат – цінний папір, який розміщується інвестиційним фондом, інвестиційною компанією, компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та посвідчує право власності інвестора на частку в інвестиційному фонді, взаємному фонді інвестиційної компанії та пайовому інвестиційному фонді (ч. 1 ст. 12 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»).

Ощадний (депозитний) сертифікат – цінний папір, який підтверджує суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника (власника сертифіката) на одержання із спливом встановленого строку суми вкладу та процентів, встановлених сертифікатом, у банку, який його видав (ч. 1 ст. 13 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»).

Вексель – цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю) (ч. 1 ст. 14 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»).

Так, у випадках коли цінний папір не має номінальної вартості,  у розділі 7 «Цінні папери» декларації відображається кількість таких цінних паперів, а в полі «Номінальна вартість» обирається позначка «Не застосовується».

110. Як зазначити у декларації відомості про дату набуття права на цінні папери одного емітента, право власності на які набуто внаслідок декількох правочинів?

Детальніше

Датою набуття права на пакет цінних паперів одного виду одного емітента, право на який набуто внаслідок укладення декількох правочинів, є дата останнього правочину.

❗Звертаємо увагу, що відомості про різні види цінних паперів одного емітента відображаються у декларації окремо.

Крім того, якщо у звітному періоді суб’єкт декларування здійснював операції з купівлі та продажу акцій, відомості про це слід зазначати у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування», лише якщо розмір разового видатку або вартість предмета одного правочину перевищили 50 ПМ.

111. Як у декларації зазначити відомості про акції, придбані у суб’єкта декларування за процедурою примусового викупу акцій «squeeze out»?

Детальніше

Акції, які були придбані у суб’єкта декларування за вказаною процедурою, не підлягають відображенню у розділі 7 «Цінні папери» декларації.

Фактично отримані доходи від такого продажу акцій підлягають відображенню у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації.

Якщо кошти перераховані на рахунок умовного зберігання (ескроу) для подальшого отримання суб’єктом декларування, відомості про такі кошти підлягають відображенню у розділі 12 «Грошові активи» декларації (у разі перевищення порогу декларування, див. додатково відповідь на запитання 139 цих Роз’яснень).

Обов’язковий продаж акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, регулюється ст. 652 Закону України «Про акціонерні товариства».

За вказаною процедурою особа (особи, які діють спільно), яка прямо чи опосередковано (враховуючи кількість акцій, що належать їй або її афілійованим особам) вже є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, має право на примусовий викуп акцій у міноритарних акціонерів.

112. Чи необхідно у розділі 7 «Цінні папери» декларації зазначати відомості про приватизаційний майновий сертифікат?

Детальніше

Так.

Якщо вартість приватизаційного сертифіката визначена у карбованцях, у полі «Номінальна вартість цінного папера» обирається позначка «Не застосовується». 

133. Яку суму доходу необхідно зазначати у декларації при відчуженні цінних паперів – загальну суму доходу від продажу цінних паперів або інвестиційний прибуток?

Детальніше

У декларації слід відображати саме дохід від відчуження цінних паперів, а не інвестиційний прибуток.

У декларації зазначаються відомості про отримані доходи суб’єкта декларування або членів сім’ї, у тому числі доходи від відчуження цінних паперів. Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір (п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону).

Доходом можуть бути кошти, фактично отримані суб’єктом декларування або членом сім’ї у звітному періоді з будь-якого джерела. Так, до уваги не береться, зокрема, збільшення вартості відчужуваного активу порівняно з первинною вартістю його придбання тощо.

Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу з урахуванням курсової різниці (за наявності), та його вартістю, що визначається із суми документально підтверджених витрат на придбання такого активу (абз. 1 п.п. 170.2.2 п. 170.2. ст. 170 ПК України).

📄Приклад

Суб’єкт декларування у 2019 році придбав 100 акцій номінальною вартістю 100 000 грн за 50 000 гривень. У звітному році суб’єкт декларування відчужив ці акції за 150 000 гривень. Отриманий дохід від продажу цінних паперів склав 150 000 грн, а інвестиційний прибуток – 100 000 гривень. Отже, у декларації за звітний рік слід відобразити отриманий дохід у розмірі 150 000 гривень.